Více o projektu PMA3

Projekt PMA3Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy. je nedílnou součástí rozsáhlého programu českého eGovernmentu. Výstupy projektu PMA 3 nejsou cílem samy o sobě, ale jsou nástrojem, který umožňuje analyzovat potřeby občanů a veřejnosprávní systém, který na tyto potřeby reaguje. Na základě těchto analýz bude následně možné systematicky, inovativně, užitečně a moderně rozvíjet eGovernment v České republice.

Ze strategického pohledu projekt PMA 3 naplňuje globální cíl Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále jako SRRVS), kterým je zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy, při naplňování principů dekoncentrace, decentralizace a subsidiarity.

Pod zkratkou PMA 3 objevíte projekt s názvem „Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy“, který je systémovým projektem pro vytvoření podmínek pro zavádění prvků procesního řízení ve veřejné správě a implementaci standardů pro výkon prioritních agend za účelem zvýšení efektivity jejich správy, včetně snížení nákladů a optimalizace výkonu, což je stěžejní prvek v rámci implementace Strategického cíle 1: Modernizace veřejné správy SRRVS.

Projekt PMA 3 má přímý vliv na úspěšnost naplnění strategických cílů SRRVS, a to 1 Modernizace veřejné správy a 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. Konkrétně specifický cíl 1.1 Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů vybraných agend je na projektu PMA 3 plně závislý. Zároveň zbývající dva strategické cíle, tedy cíle 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území a 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě, jsou projektem PMA 3 též nepřímo naplňovány.

V rámci projektu PMA 3 vznikl pod odborem eGovernmentu na Ministerstvu vnitra analytický tým, který se věnuje nejen přípravě analytických podkladů pro optimalizaci a digitalizaci služeb veřejné správy, ale také poskytuje podporu gestorům při zefektivňování služeb veřejné správy.

V centru všech těchto snah je nový Portál občana (ve zkratce znám jako PO), který je branou ke službám eGovernmentu. Analytický tým PMA 3 je úzce vázán na tým spojený s doménou Gov.cz, na které se nachází Portál občana a Portál veřejné správy. Tým PMA 3 je schopen poskytovat informace o fungování obou Portálů a o možnostech případné implementace služeb a jejich zobrazení na Portálu občana. Projekt PMA 3 se ve své analytické činnosti opakovaně dotýká i Registru práv a povinností (ve zkratce znám jako RPP), jakožto jediného místa veřejné správy, kde se schází centrálně informace o výkonu všech agend. Metodickou podporu pak tým PMA 3 nabízí ve vztahu k plánovanému „úkonu na žádost“ v RPP . Tým PMA 3 spolupracuje také s dalšími stakeholdery. Vedle analytické podpory tým PMA 3 nabízí také koordinaci a zprostředkování kontaktů.