Pro úředníky

Evidence služeb VS

Evidence služeb VS představuje inventarizaci všech služeb VS, které jsou poskytovány veřejnou správou klientům. K přesnější kategorizaci slouží řada atributů jednotlivých entit (služba, úkon, obslužný kanál).

Evidence služeb VS probíhá při ohlášení agendy v AIS RPP Působnostním

Na zvláštní stránce naleznete Metodiku a další přílohy pro evidenci služeb VS.

Plán digitalizace

Podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“), má vláda do 1. 2. 2021 stanovit plán digitalizace. Plán digitalizace se stanovuje prostřednictvím evidence úkonů a jejich obslužných kanálů.

Ministerstvo vnitra vládě předkládá plán digitalizace souhrnně za všechny rezorty.

Aktualizace plánu digitalizace se bude vládě předkládat 15. září 2021.

Detailní popisy

Pro každou evidovanou službu iniciovanou klientem musí být vytvořen tzv. detailní popis. Detailní popisy se zobrazují na Portálu veřejné správy - jedná se tedy o texty které jsou veřejně přístupné. Z toho důvodu se u nich klade důraz především na to, aby byly srozumitelné a pochopitelné pro běžného občana. Obsahují především základní popis služby samotné, ale také to kde a kdy ji vyřizovat, koho se týká, zda-li se lze odvolávat, kde najít více informací a podobně. Osnova pro detailní popisy vychází z vychází z vyhlášky č. 515/2020 Sb., a je podrobně rozepsané v příslušné metodice

Nutným předpokladem je, že musí být služba evidována v AIS Působnostním, bez toho není možné detailní popis vytvořit. Samotné vytváření popisů se pak provádí v rozhraní s názvem Správa katalogů, jehož uživatelskou příručku naleznete zde.

Informace z detailních popisů se zobrazují na Portálu veřejné správy a dalších zapojených portálech. Informace budou volně přístupné pro další zájemce z veřejné správy i ze soukromého sektoru. Povinné subjekty dle zákona 106/1999 Sb, které nejsou ohlašovateli, detailní popisy nevyplňují a v rámci zachování jednotnosti musí pouze převzít daný záznam z Portálu veřejné správy, který byl vytvořen ústředními orgány. V praxi se to týká především obcí a krajů.

Detailní popisy jsou také přístupné jako otevřená data. V budoucnu také bude zprovozněno rozhraní (API), díky kterému bude možné publikovat záznamy na externích stránkách. Jednotlivá OVM tak nebudou muset replikovat hotové záznamy a jednoduše je pouze pomocí API zobrazí na svém portálu. 

Proč je to potřeba

Prostřednictvím katalogu služeb VS si ministerstva a další ústřední správní úřady plní informační povinnosti uložené zákonem o právu na digitální služby a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána (dále jen „nařízení EU o Jednotné digitální bráně“)

Kromě popisu služeb VS nařízení EU o Jednotné digitální bráně požaduje i vznik informací o právech a povinnostech občanů Evropské unie v České republice.

Texty vzniklé na základě nařízení EU o Jednotné digitální bráně (detailní popisy služeb a informace o právech a povinnostech) je nutné přeložit do anglického jazyka