Pro úředníky

Evidence služeb VS

Evidence služeb VS představuje inventarizaci všech služeb VS, které jsou poskytovány veřejnou správou klientům. K přesnější kategorizaci slouží řada atributů jednotlivých entit (služba, úkon, obslužný kanál).

Evidence služeb VS probíhá při ohlášení agendy v AIS RPP Působnostním

Na zvláštní stránce naleznete Metodiku a další přílohy pro evidenci služeb VS.

Plán digitalizace

Podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“), má vláda do 1. 2. 2021 stanovit plán digitalizace. Plán digitalizace se stanovuje prostřednictvím evidence úkonů a jejich obslužných kanálů.

Ministerstvo vnitra vládě předkládá plán digitalizace souhrnně za všechny rezorty.

Aktualizovanou podobu plánu digitalizace vláda schválila 20. 9. 2021. Bližší informace naleznete v Usnesení č. 826 a v důvodové zprávě.

Detailní popisy

Pro každou evidovanou službu iniciovanou klientem musí být vytvořen tzv. detailní popis. Detailní popisy se zobrazují na Portálu veřejné správy - jedná se tedy o texty které jsou veřejně přístupné. Z toho důvodu se u nich klade důraz především na to, aby byly srozumitelné a pochopitelné pro běžného občana. Obsahují především základní popis služby samotné, ale také to kde a kdy ji vyřizovat, koho se týká, zda-li se lze odvolávat, kde najít více informací a podobně. Osnova pro detailní popisy vychází z vychází z vyhlášky č. 515/2020 Sb., a je podrobně rozepsané v příslušné metodice

Nutným předpokladem je, že musí být služba evidována v AIS Působnostním, bez toho není možné detailní popis vytvořit. Samotné vytváření popisů se pak provádí v rozhraní s názvem Správa katalogů, jehož uživatelskou příručku naleznete zde.

Informace z detailních popisů se zobrazují na Portálu veřejné správy a dalších zapojených portálech. Informace budou volně přístupné pro další zájemce z veřejné správy i ze soukromého sektoru. Povinné subjekty dle zákona 106/1999 Sb, které nejsou ohlašovateli, detailní popisy nevyplňují a v rámci zachování jednotnosti musí pouze převzít daný záznam z Portálu veřejné správy, který byl vytvořen ústředními orgány. V praxi se to týká především obcí a krajů.

Detailní popisy jsou také přístupné jako otevřená data. V budoucnu také bude zprovozněno rozhraní (API), díky kterému bude možné publikovat záznamy na externích stránkách. Jednotlivá OVM tak nebudou muset replikovat hotové záznamy a jednoduše je pouze pomocí API zobrazí na svém portálu. 

Proč je to potřeba

Prostřednictvím katalogu služeb VS si ministerstva a další ústřední správní úřady plní informační povinnosti uložené zákonem o právu na digitální služby a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána (dále jen „nařízení EU o Jednotné digitální bráně“)

Kromě popisu služeb VS nařízení EU o Jednotné digitální bráně požaduje i vznik informací o právech a povinnostech občanů Evropské unie v České republice.

Texty vzniklé na základě nařízení EU o Jednotné digitální bráně (detailní popisy služeb a informace o právech a povinnostech) je nutné přeložit do anglického jazyka