PMA3

eGovernment

Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy.

O projektu

Jsme fungující projekt, ne sada postupů. Jsme tým, ne pouze jednotlivci. Jsme limitováni časem trvání projektu, ne větou „Tohle nepůjde.“ Soustředíme se na cíl, ne na překážky. Podílíme se na elektronizaci, nesníme o ní. Přidáte se? 

Vize - Veřejná správa poskytuje inovativní a flexibilní služby, které jsou pro občana dostupné také online, 24 hodin 7 dní v týdnu.

Mise - Ve spolupráci s ústředními správními úřady, obcemi a kraji se jednotlivé služby veřejné správy připravují k digitalizaciDigitalizace veřejné správy a elektronizace veřejných služeb. tak, aby tyto služby byly účelné, dostupné, úsporné a na občana orientované.

Motto - Jednoduše, online! 

19 Životních událostí
2 Analytické týmy
5 Nástrojů eGovernmentu
1 Společný cíl
1000 Cest

Životní události

Životní událost je okamžik, kdy dojde ke změně aspektů životní situace občana, ze které mu plynou určitá práva nebo povinnosti a jsou impulzem pro interakci s veřejnou správou.

Co to v praxi znamená?

Manželé Novákovi koupí nemovitost (koupě nemovitosti = životní událost). Rozšiřuje se tak okruh informací o Novákových, které jsou pro veřejnou správu relevantní. S koupí nemovitosti jsou totiž pojena nová práva a povinnosti od návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do Katastru nemovitostí, přes pravděpodobnou změnu místa trvalého pobytu a s tím související výměnu dokladů až po přihlášení se k dani z nemovitých věcí.

Životní událost je tedy značně komplexní jednotkou, která může být zároveň provázána s další životní událostí. V příkladu výše se tak jedná o životní událost Koupě nemovitosti a s tímto provázanou životní událost Stěhování. Konceptu životních událostí využíváme zejména s ohledem na správné pochopení potřeb občana a za účelem mapování kroků, které je v rámci řešení životní události či životních událostí nutné a žádoucí realizovat.

Jednoduše řečeno, veškeré kroky učiněné vůči veřejné správě mají svá pravidla. Občan je povinen požádat o realizaci služby na určených místech, doložit příslušné dokumenty atp. Vše vyžaduje čas nejen na získávání informací, ale především čas na navštěvování různých úřadů, protože vyřizování povinností a práv je rozděleno do několika agend náležejících zpravidla více gestorům. Rádi bychom občanům situaci usnadnili.

Jedním z našich cílů je, na základě analýz životních událostí a dále ve spolupráci s gestory, navrhovat a implementovat opatření, která v ideálním případě povedou k elektronizaci služeb a zároveň pomohou celý proces komunikace s veřejnou správou pro občana zjednodušit, zpřehlednit a zpříjemnit.

Jak pracujeme

Legislativa, úřad, občané

V rámci prvních kroků při zpracování životní události prostudujeme příslušné zákony i vyhlášky a nařízení. Z legislativy ale nelze vyčíst vše, obraz životní události dle legislativy tak nemusí být kompletní ani komplexní. Zajímá nás proto realita vyřizování žádostí občanů na úřadech nejen ve vztahu ke službám. Důležité jsou pro nás také k výkonu agend užívané informační systémy a jejich případná provázanost. V neposlední řadě zjišťujeme, zda se sami občané orientují ve službách veřejné správy a v možnostech či ve způsobech komunikace s úřady. Dále mapujeme občanský přístup k elektronizaci a problémy, se kterými se klienti veřejné správy často setkávají. Po důkladném zpracování všech těchto oblastí přistupujeme k analýze životní události, případně k návrhům elektronizačních i optimalizačních opatření.

Výzkumné a analytické metody

Aktivně využíváme výzkumné a analytické metody zaměřené nejen na systém, ale také na jednotlivce, tzv. Human centered design. Nejedná se pouze o klasický Desk research (využívaný například pro práci s legislativou), ale také o metody jako Strom problémů či Sprint, které jsou zaměřeny buď na detekci klíčového problému, nebo pomáhají nalézt možná řešení problémů a umožňují testování variant řešení. Při přípravě podkladů pro analýzu životní události využíváme zejména Polostrukturované rozhovory, Stínování či Focus group.

Myšlenkové mapy a procesní modely

V některých případech není možné pracovat na analýzách bez vizualizace stávajícího stavu vyřizování služeb či bez vizualizace životní události, která je zpravidla velmi komplexní. Pro snazší uchopení proto užíváme zobrazení prostřednictvím myšlenkových map či procesních modelů. Tyto pak napomohou nejen dobré orientaci v řešené události, ale především lze při jejich tvorbě odhalit jak slepá a nezmapovaná místa, která je třeba zaplnit, tak případné duplicity či nadbytečné úkony všech zúčastněných stran.

Proč se zapojit

aneb S čím vám můžeme pomoci

Nepracujeme pouze na výše uvedených životních událostech. Máme zkušenosti i s prací mimo tyto tematické oblasti. Obrací se na nás gestoři ve věci participace na elektronizaci vybraných služeb či výstavbě nových informačních systémů. Jsme připraveni pracovat na projektech i mimo koncept životních událostí a pomoci vám zorientovat se kupříkladu v možnostech elektronické identifikace i v nástrojích eGovernmentu.

Konkrétně umíme pomoci s aplikací nových metod i s analýzami pro vás klíčových služeb, systémů či jiných oblastí, dále pak s designem služeb i s definováním funkcionalit informačních systémů.

Máme znalosti ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Můžeme vám poskytnout informace týkající se mimo jiné elektronické identifikace a elektronických občanských průkazů, Portálu občana či informačních systémů jako je registr práv a povinností. Nejen ve všech těchto oblastech nás můžete oslovit.

Rádi také zodpovíme všechny případné dotazy.

Proč to všechno

aneb UK Policy Lab jako inspirace

Věříme, že je třeba reagovat na současné trendy spočívající v digitalizaci jednotlivých odvětví (Průmysl 4.0, Stavebnictví 4.0) a pomoci tyto implementovat také v rámci veřejné správy. Společně s rozvojem ICT se zvyšuje nejen komfort, který využívání těchto technologií přináší, ale také očekávání občanů, a to i směrem ke státu. Nelze předpokládat, že se nároky veřejnosti sníží, současným obecným trendem je sdílení služeb soukromého a veřejného sektoru a získávání komplexních informací kdykoli, odkudkoli a v nejvyšší možné kvalitě.

Služby veřejné správy jsou propojeny nejen v rámci životních událostí. Jedná se o komplexní a provázaný systém, na jednotlivé prvky (služby i události) se nelze dívat izolovaně. Při elektronizaci konkrétních služeb nelze zapomenout na veřejnou správu jako na nadřazený celek. Tedy, podaří-li se digitalizace jedné služby, již u návrhů řešení je třeba vést v patrnosti související služby včetně přípravy na případné propojení příslušných informačních systémů. Za velmi důležitou, ne-li za klíčovou, tak považujeme kooperaci napříč resorty. Pouze budeme-li spolupracovat, můžeme dosáhnout kvalitních hmatatelných výsledků a realizace těch nejlepších možných řešení, která pomohou jak jejich tvůrcům (gestorům), tak především jejich uživatelům (občanům a úředníkům).

Projekt PMA 3, byť realizovaný v rámci Ministerstva vnitra, má s ohledem na výše uvedené jednu skutečně velkou ambici, a to přiblížit se svým fungováním tzv. Policy Labu, tj. nadresortnímu podpůrnému analytickému nástroji pro optimalizaci a digitalizaci služeb veřejné správy, a to nejen těch služeb, které spadají agendou pod Ministerstvo vnitra.